top of page
Par mums

Salgales baznīca 

Salgales draudze ir mūsu garīgās mājas,

kuras veidojam un kopjam mēs paši.

Salgales_luterāņu_baznīcas_drupas_14.jpeg

Baznīcas vēsture

Attēlā pirmās Salgales baznīcas drupas

16. gs otrā pusē meklējamas Salgales draudzes vēsturiskās saknes

1706 - 1866. gads Salgalē pirmās mūra baznīcas pastāvēšanas laiks

1712. gads - uzstāda pirmās ērģeles

1905. gads - revolucionāri posta baznīcu

1915. gads - I pasaules karā izposta baznīcas iekštelpas

1944. gads - Il pasaules karā sagrauj baznīcas torni

1944. gads - draudze izbeidz savu pastāvēšanu

1994. gads - atjauno draudzi

1995. gads - baznīcas drupu sakopšanas sākums

2000. gada 24. septembris - jaunās Salgales baznīcas celtniecības uzsākšana 2002. gada 13. oktobris - jaunās Salgales baznīcas iesvētīšana

2007. gada 28. janvāris - ērģeļu iesvēte

Jaunā Salgales baznīca

"Ir labi, ka šīs puses centrs nebūs vairs krogs vai veikals,

bet tā Kunga nams." /R. Kokins/

1999. gadā tiek nolemts meklēt vietu jaunas Salgales baznīcas celtniecībai Emburgas centrā. Ilgvaram Silgailim ciemojoties ASV, baznīcas celtniecības jautājums tiek pārrunāts viņa amerikāņu draudzē, un šī iecere gūst atbalstu. Tiek izveidots fonds naudas līdzekļu vākšanai, kurā tika saziedoti vairāk nekā 10 000 dolāru. Tai pašā gadā llgvars dodas uz Rīgu, lai iesniegtu konsistorijā jaunās baznīcas skices. Draudzes priekšnieks neatlaidīgi meklē Iīdzekļus darbu uzsākšanai. Bija nepieciešami gan finansiālie, gan dzīvā spēka resursi. Lielu materiālo ieguldījumu sniedz ASV draudzes mācītājs Uldis Cepure, kā arī Sidrabenes pagasta padome, piešķirot lietošanā brīvo pagasta zemi un Iīdzekļus apkārtnes labiekārtošanai.

         Tomēr jāatzīst, ka lielu daļu celtniecībai no saviem personīgajiem līdzekļiem ieguldīja pats I. Silgailis. Pateicoties daudzu cilvēku palīdzībai un atbalstam,

2000. gada 24. septembrī tiek novadīts dievkalpojums vietā, kur paredzēts celt jauno Salgales baznīcu. Rudenī tiek ielikti jaunās baznīcas pamati, lai nākamgad varētu turpināt stāva celšanu. Pavasarī tiek atsākti darbi un jau jūlijā nepabeigtajā jaunceltnē ļauj noturēt kristību un iesvētību dievkalpojumu. Šajā dievkalpojumā tiek iesvētīti astoņi cilvēki, kas liecina, ka tiek celta ne tikai baznīcas celtne, bet veidojas arī tās draudze.

         2001. gada Ziemassvētki ir īpašs notikums Salgales draudzes dzīvē un visā Sidrabenes pagastā. Jaunā Salgales baznīca, kurā paredzētas 100 sēdvietas, savās telpās uzņem 150 dievkalpojuma dalībniekus. Nākamā gada 13. oktobrī baznīcu iesvēta Latvijas Evanģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps J. Vanags, un dievkalpojumā piedalās Jelgavas rajona prāvests Oskars Laugalis, kā arī draudzes mācītājs Ralfs Kokins.

         Baznīcas atklāšanas dievkalpojuma sprediķī draudzes mācītājs saka: “Ir labi, ka šīs puses centrs nebūs vairs krogs vai veikals, bet tā Kunga nams, kurā cilvēki domās par visu svarīgo viņu dzīvēs un atradīs savu atjaunotni un sirds saiti ar Dievu.”

IMG_0370.jpg

Ilgvars Silgailis (1930-2018)

Sākumā domāju būvēt māju, bet nolēmu, ka vispirms jāceļ baznīca. /I. Silgailis/

llgvars dzimis Salgales pagasta “Druķos”. Skolas gaitas sācis vēl vecajā pagastskolā. Ģimenei piederēja 70 hektāru zemes. Ilgvara mamma bija ļoti aktīva - par savu rosīgumu Aizsargu  pulka priekšnieces amatā viņa saņēma Trīs Zvaigžņu ordeņa 1.šķiras goda zīmi. Saimnieka trīs bērniem ganu gaitas izpalika, jo tēvs saimniecībā ieviesa tolaik modernās, iežogotas kultivētās ganības. Mātei, beigušai lauksaimniecības vidusskolu, bija rakstnieces talants - viņa izdevusi grāmatu, publicējusies žurnālos.

         1941.gadā ģimenei draudēja izvešana, taču laimējās izmukt, toties 1944.gada oktobrī Silgaiļi tika ielādēti kuģī uz Vāciju. Netālu no Nirnbergas, amerikāņu zonā, Ilgvars absolvēja K.Skalbes ģimnāziju. 1949.gadā bijušos salgaliešus radi izsauca uz ASV. Sākoties Korejas karam, latviešu puisi iesauca dienēt sakarniekos - tā viņš aizceļoja līdz pat Japānai.

         "Latvijā sākās pārmaiņu gadi, te bija grūti. lesaistījos palīdzības sniegšanā. Visu mūžu mani urdīja doma par atgriešanos. Sapņoju būt atkal dzimtajā Salgalē. Palīdzēja apstākļu sakritība: firma pārcēlās uz citu štatu, bija mirusi dzīvesbiedre, bērni aizgājuši savā dzīvē. Dzimto māju neatradu, to bija nogrāvuši melioratori," stāsta I.Silgailis.

         lerodoties Latvijā 1997. gadā, I. Silgailis aktīvi iesaistas sabiedriskajā dzīvē. Veiksmīga sadarbība izveidojas ar Sidrabenes pagasta Salgales pamatskolu, kuras direktore labprāt ļauj viņam vadīt Bībeles pulciņu. 1998. gada 25. janvārī draudzes pilnsapulcē ievēl jauno draudzes padomi astoņu cilvēku sastāvā, savukārt par draudzes priekšnieku tiek ievēlēts llgvars Jānis Silgailis. Viņš atzīst: ”Visu mūžu esmu bijis ticīgs cilvēks, kristietis. Kad te ierados, sāku vadīt Bībeles pulciņu. Baznīcas celšanas lietas kārtojās it kā pašas no sevis. Pašvaldība bija ļoti pretimnākoša, uzdāvināja baznīcas celšanai zemi. ASV pārdevu māju, un šo naudu ieguldīju Dievnama būvē. Nezinu kā būtu bijis bez mūzikas pedagoģes Andas milzīgā entuziasma un aizrautības. Pats galvenais bija dievišķais spēks - to izjutu fiziski un garīgi. Būvēšanas procesā nesavtīgi palīdzēja ļoti daudz ļaužu, tostarp nelaiķis arhitekts Oļģerts Dūda. Viss notika, kā iecerēts - 2007. gada janvāri iesvētījām ērģeles. Varu apliecināt, ka baznīca pagastā ir garīgais centrs," tā par baznīcas lomu teic llgvars.

         “Ja cilvēks nav baznīcā gājējs, tad vismaz Ziemassvētkos Dievnams būtu jāapmeklē. Varbūt viņa sirsniņā iestaros dievišķais mirdzums. Varbūt pati no sevis radīsies vēlme atnākt šurp vēl kādreiz. Lai cilvēki meklē Dieva palīdzību, es to esmu darījis visu mūžu. Un vienmēr guvis atbalstu."

bottom of page